Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko pomorskie

Każdy z nas powinien podejmować działania, które pozytywnie będą wpływały na środowisko. Również i zadaniem samorządów terytorialnych, czyli gmin, powiatów i województw jest podejmowanie takich działań, które korzystnie wpłyną na środowisko. Jednym z takich zdań jest gospodarowanie odpadami. Jakie procesy są z tym związane?

Ochrona środowiska – podejmowane działania gmin

Celem każdej gminy powinna być ochrona środowiska. W tym celu ważna jest nie tylko gospodarka odpadami Bydgoszcz. Zgodnie z ustawą każda z gmin ma również za zadanie:

 • określenie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie i dbanie o ich przestrzeganie,
 • zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych czy stacji zlewnych dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych,
 • selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
 • sporządzanie i uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska,
 • zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
 • wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy,
 • wdrażanie na terenie gminy działań odgórnych, związanych z wdrażaniem aktów prawnych, podyktowanych przez prawo krajowe czy unijne,
 • tworzenie oraz utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia.
Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Rekultywacja składowiska odpadów kujawsko-pomorskie – co jeszcze warto wiedzieć?

Jednym z zadań każdej gminy jest również rekultywacja składowisk odpadów. Działania te polegają na zabezpieczeniu bryły skalnej folią przed wnikaniem szkodliwych substancji. Ochrona środowiska i gospodarka wodna finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie odbywa się przez udzielenie oprocentowanych pożyczek oraz dotacji, w tym dopłaty do procentowania lub ceny wykupu obligacji dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

By admin