Jak zatrudnić Ukraińca?

W obliczu trwającej wojny na Ukrainie wielu pracodawców coraz częściej zadaje pytanie: jak zatrudnić cudzoziemca, a dokładniej, jak zatrudnić Ukraińca. Chcąc pomagać uchodźcom, jeszcze chętniej oferujemy miejsca pracy osobom uciekającym z opanowanego wojną kraju, choć już wcześniej cudzoziemcy stanowili liczną część pracowników w Polsce. 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć?

Dopełnienie formalności w kwestii zatrudnienia cudzoziemca jest podstawowym obowiązkiem potencjalnego pracodawcy. W przypadku ich zaniechania, pracodawca jak i pracownik mogą ponieść spore konsekwencje – w tym finansowe. 

Pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do odpowiedniego terytorialnie wojewody, w którym zawrze warunki konieczne do uzyskania zezwolenia:

– wysokość wynagrodzenia dla cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju na porównywalnym stanowisku,

– wojewoda posiada od właściwego ze względu na siedzibę firmy starosty informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy na tym terenie lub o negatywnym winiku rekrutacji na to stanowisko.

Spełnienie tych warunków skutkuje otrzymaniem pozwolenia na zatrudnienie na czas określony nie dłuższy niż 3 lata z opcją przedłużenia. 

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Co w przypadku chęci zatrudnienia Ukraińca?

Specustawa UKRAINA ułatwia zatrudnienie Ukraińców. Jak zatrudnić Ukraińca? Specustawa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa ułatwia legalizację pobytu Ukraińców w Polsce, co za tym idzie, upraszcza procedurę zatrudnienia obywateli Ukrainy. Wjazd Ukraińców do Polski po 24 lutym 2022 r. uprawnia do legalnego pobytu w okresie 18 miesięcy – wystarczy pieczątka Straży Granicznej. Jeśli jednak obywatel Ukrainy wyjedzie z terytorium Polski na czas dłuższy niż 1 miesiąc, uprawnienie to bezpowrotnie mu przepada. 

Zgodnie ze wspomnianą specustawą, Ukrainiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, czyli przebywa w Polsce legalnie, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Zatrudnienie Ukraińca – uproszczone obowiązki pracodawcy

– pracodawca zobowiązany jest powiadomić powiatowy urząd pracy o zawarciu umowy z Ukraińcem w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego pracy,

– powiadomienie możliwe jest za pośrednictwem systemu praca.gov.pl,

– pracodawca zobligowany jest przekazać w nim następujące dane, wskazane na stronie praca.gov.pl, takie jak dane podmiotu powierzającego pracę, dane Ukraińca, celem przedłożenia ich do właściwego Urzędu Skarbowego, KRUS, ZUS, PIP, Straży Granicznej. 

By admin